Social links menu

Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab for Operationsanalyse, DORS

Vedtægterne er senest revideret 8/6 2004

1. Foreningens navn er : Dansk Selskab for Operationsanalyse. Af hensyn til Selskabets samarbejde med udenlandske sammenslutninger, foreninger og lingende organisationer bærer foreningen tillige navnet: Danish Operations Research Society. Hvor det måtte findes hensigtsmæssigt, forkortes foreningens navn til DORS.

2. Selskabets hjemsted er det til enhver tid gældende sekretariat.

3. Selskabets formål er at fremme den operationsanalytiske forskning og anvendelse af operationsanalytiske metoder i Danmark samt at formidle kontakten med tilsvarende foreninger og organisationer, ved i videst mulige omfang at etablere forbindelse med andre landes operationsanalytiske forskere, organisationer og sammenslutninger, og ved at foranstalte medlemmernes deltagelse i møder, kongresser, seminarer og lignende om operationsanalytiske spørgsmål.

4. Som medlemmer af Selskabet kan optages såvel enkelt personer (personlige medlemmer), firmamedlemmer og institutmedlemmer, der er interesseret i at fremme Selskabets formål.

5.1 Selskabet afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts eller april måned. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst een måneds varsel ved meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt indkalde forslag fra medlemmerne, jfr. para. 5 stk. 2 (forslag til dagsorden), para. 6 og para. 11 (valg af medlemmer til bestyrelsen og revisor). Senest 8 dage før generalforsamlingen publiceres regnskabet for det forløbne år, formandens beretning samt den endelige dagsorden på selskabets hjemmeside

5.2. Alle personlige medlemmer kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Disse forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og meddeles medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

5.3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter en generalforsamling- eller bestyrelsesbeslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst en fjerdedel af de personlige medlemmer. Indkaldelse hertil skal ske inden 14 dage, derefter med 14 dages varsel. En ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Forlæggelse af beretning til godkendelse.
2. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
3. Medlemmernes forslag til fremtidige aktiviteter.
4. Fastsættelse af kontigent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

7. Hvert personligt medlem har stemmeret, som kun kan udøves personligt. Medlemmer, der er i kontigentrestance, har ikke stemmeret.

8.1. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, med mindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde. Personvalg foretages dog altid ved skriftlig afstemning.

8.2. Hvert personlig medlem har 1 stemme for hver post, der er på valg. I tilfælde af stemmelighed afgøres personvalg ved lodtrækning.

9.1. På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag dertil. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved stemmeflerhed blandt de fremmødte.

9.2. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om Selskabets opløsning kræves, at mindst to trediedele af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to trediedele af de afgivne stemmer.

9.3. Er to trediedele af de stemmeberettigede medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, men forslag om ændring af vedtægterne eller om Selskabets opløsning i øvrigt vedtaget med to trediedele af de fremmødte stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med to trediedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er mødt.

10. Over det på en generalforsamling passerede optages referat, der underskrives af dirigenten og et af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Referatet publiceres på selskabets hjemmeside.

11.1. Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på højst 8 personlige medlemmer.

11.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

11.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved stemmelighed i forbindelse med eventuelle afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Ved stemmelighed i forbindelse med eventuelle afstemninger vedrørende bestyrelsens konstitution afgøres udfaldet ved lodtrækning.

12. Bestyrelsen har den overordenede ledelse af Selskabet. Den fastsætter selv sin forretningsorden og de nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. Det i bestyrelsesmøderne passerede indføres i en protokol.

13. Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Ingen af Selskabets medlemmer hæfter personligt for Selskabets forpligtelser.

14. Revision af Selskabets regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

15. Generalforsamlingen fastsætter det kontingent, der skal erlægges af Selskabets medlemmer for det følgende år.

16. Såfremt et medlems udmeldelse af Selskabet ikke skriftligt er selskabet i hænde senest den 1. december i et år vil udmeldelse ikke fritage for kontigentopkrævning for det følgende regnskabsår.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes